.

VÝPUJČNÍ ŘÁD

I.

Úvodní ustanovení

Tento výpůjční řád upravuje práva a povinnosti pronajímatele (provozovatele) na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé ve věci zapůjčení elektrokoloběžky - (elektrokoloběžek) zn. Perut TREK a BASIC, o jmenovitém výkonu max. 1kW a max. rychlosti 25km/hod, které jsou vybaveny v souladu s vyhláškou MDČR č.341/2014 Sb., příloha č. 12, která provádí zákon č.361/2000 Sb. a jsou schválené pro provoz na pozemních komunikacích. K jízdě na této elektrokoloběžce není nutné vlastnit žádné řidičské oprávnění stejně jako u jízdního kola.

II.

Podmínky pro uzavření smlouvy

- nájemce (zákazník) může být pouze osoba starší 18-ti let. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, která jeví známky požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných a návykových látek, a nebo je u ní důvodná obava, že při jízdě na elektrokoloběžce by mohla způsobit škodu na zdraví či majetku sobě nebo třetím osobám, či ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

- nájemce (zákazník) předloží alespoň jeden z těchto dokladů totožnosti:

· platný občanský průkaz občana České republiky (nebo doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince nebo national identity card)

· platný cestovní pas

· platný řidičský průkaz

- půjčí-li si nájemce (zákazník) více elektrokoloběžek pro další osoby a pro osoby mladší 18-ti let (dále jen ostatní uživatelé a mladiství), tímto nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechny elektrokoloběžky + příslušenství uvedené v jím podepsané smlouvě, jakožto i za chování a bezpečnost osob, které elektrokoloběžky uvedené v jím podepsané smlouvě využívají. Nejnižší věk je 15 let pro koloběžky Perut TREK, 10 let pro koloběžky Perut Basic.

- nájemce (zákazník) složí při podpisu smlouvy v hotovosti vratnou kauci ve výši 1.000,-Kč za každou vypůjčenou elektrokoloběžku (cizí státní příslušníci 5.000,-Kč). Tato kauce bude vrácena v plné výši zpět, pokud nebude zjištěno žádné poškození předmětu pronájmu. Pronajímatel má právo použít vratnou kauci na úhradu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vinou či jednáním nájemce.

- nájemce (zákazník) uhradí při podpisu smlouvy v hotovosti částku za zapůjčení požadovaného počtu elektrokoloběžek dle platného ceníku.

- jízda na vypůjčené elektrokoloběžce je na vlastní nebezpečí nájemce. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem pronájmu na jeho vlastním majetku či zdraví, ani na majetku či zdraví třetích osob, na majetku pronajímatele, a to po celou dobu výpůjčky. Provozovatel taktéž nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem v případech, kdy bude zjištěno porušení výpůjčního řádu půjčovny nebo nedodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích, či podcenění fyzických schopností a technické zdatnosti při ovládání elektrokoloběžky.

- po podpisu smlouvy přebírá nájemce (zákazník) hmotnou odpovědnost za všechny elektrokoloběžky uvedené v jím podepsané smlouvě a to až do doby vrácení předmětu pronájmu zpět pronajímateli.

- elektrokoloběžka je určena pro převoz pouze jedné osoby do max. hmotnosti 110kg. Předání a půjčování elektrokoloběžky osobě, která není uvedena ve smlouvě je ZAKÁZÁNO!

III.

Doba a způsob zapůjčení

Konkrétní den, hodinu začátku zapůjčení, požadovaný počet uvedete po předchozím telefonickém kontaktu a odsouhlasení termínu zapůjčení. Elektrokoloběžka/ky se vždy půjčují na konkrétně předem stanovenou dobu. Není-li uvedeno jinak, den se rozumí časovým rozmezím od 10 do 19 hodin ve všední den i o víkendu. Nájemce (zákazník) je povinen ji/je vrátit nejpozději do konce této provozní doby v uvedený den.

Při překročení lhůty na vrácení předmětu pronájmu je pronajímatel oprávněn účtovat stanovenou přirážku k ceně běžného půjčovného dle platného ceníku. Při předčasném vrácení elektrokoloběžky (např. při náhlé změně počasí nebo z vlastního rozhodnutí zákazníka) nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného nebo na změnu termínu zapůjčení.

Elektrokoloběžky Vám budeme rezervovat na požadovaný den a hodinu. Pokud si je do 30-ti minut po sjednaném termínu nevyzvednete, Vaše rezervace propadá a elektrokoloběžky budou nabídnuty k pronájmu dalším zájemcům.

IV.

Práva a povinnosti pronajímatele

Povinností pronajímatele je předat nájemci elektrokoloběžku (včetně příslušenství) v odpovídajícím technickém stavu, s plně nabitou kapacitou baterie, seznámit jej s ovládacími prvky a se správným způsobem a technikou jízdy na elektrokoloběžce, s výpůjčním řádem a povinnostmi z něho vyplývajícími.

Pronajímatel má právo použít vratnou kauci na úhradu jemu vzniklé škody na předmětu pronájmu, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vinou či jednáním nájemce.

V případě nevrácení předmětu pronájmu v dohodnutém termínu bez předchozího udání relevantního důvodu, bude podáno trestní oznámení na nájemce pro podezření na neoprávněné užívání cizí věci a bude požadována náhrada škody v plné výši.

Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu provozní (otevírací) doby nebo na celodenní uzavření provozovny v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, a to i v případě předchozí rezervace ze strany nájemce. Pokud dojde v případě poruchy, poškození či odcizení k nepředpokládanému snížení nabízeného počtu e-koloběžek, nevzniká nájemci nárok na žádnou kompenzaci a to i v případě předchozí rezervace. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny výpůjčního řádu.

V.

Práva a povinnosti nájemce

Nájemce (zákazník) je povinen se při převzetí zapůjčeného předmětu pronájmu přesvědčit o jeho odpovídajícím technickém stavu, seznámit se s jeho obsluhou, s výpůjčním řádem půjčovny elektrokoloběžek a v plném rozsahu jej dodržovat, což následně stvrdí svým podpisem na smlouvě, která obsahuje mimo jiné identifikační údaje pronajímatele a nájemce, den zápůjčky a stanovenou cenu.

Podpisem smlouvy nájemce (zákazník) prohlašuje, že předávaná elektrokoloběžka je bez zjevných závad a nedostatků, v odpovídajícím technickém stavu a že ovládá její řízení a obsluhu. Na pozdější připomínky či reklamace nebude brán zřetel.

- nájemce (zákazník) je povinen užívat zapůjčený předmět pouze k účelu, ke kterému je určen, a to způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení.

- na elektrokoloběžce je zakázáno provádět jakékoliv změny bez předchozího souhlasu provozovatele.

- elektrokoloběžka je určena především pro jízdu po asfaltových komunikacích a po zpevněných lesních nebo polních cestách. Elektrokoloběžka není vzhledem ke své konstrukci určena pro jízdu ve volném a náročném terénu, ani pro jízdu v dešti, mrazu nebo za jinak nepříznivých klimatických podmínek (možnost poškození či zničení napájecích baterií).

- se strojem je zakázáno skákat, sjíždět kamenitý či jinak nerovný terén a není dovoleno stroj váhově přetěžovat! V případě defektu, je přísně ZAKÁZÁNO pokračovat v jízdě na e-koloběžce - hrozí trvalé poškození ráfku kola !!! Koloběžku je nutné dotlačit zpět vlastní silou do půjčovny (možnost nastavení tempomatu na rychlost chůze).

- nájemce (zákazník) je povinen plně respektovat veškerá ustanovení vztahující se k užívání elektrokoloběžky v silničním provozu, nese plnou odpovědnost za (případné ostatní nájemce a mladistvé uvedené ve smlouvě), za škody způsobené z důvodu nedodržení příslušných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, a za jednání, která budou mít za následek kolizi s ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo poškození či zničení elektrokoloběžky v důsledku nárazu do překážky nebo pádu z elektrokoloběžky.

Nájemce (zákazník) hradí v plné výši veškeré náklady spojené s opravou elektrokoloběžky, které vzniknou jeho zaviněným jednáním na místě v hotovosti, případně po domluvě max. do 14 dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.Pokud jednáním nájemce (zákazníka) dojde k takovému poškození elektrokoloběžky, že se stane nepojízdnou nebo k dalšímu pronajímání provozuneschopnou, vyžadující opravu nebo objednání nového náhradního dílu, uhradí nájemce (zákazník) mimo způsobenou škodu také paušální částku 1.000,-Kč za ušlý zisk (mimo defekt či poškození pláště = úhrada dle ceníku).

- v případě nějakého poškození, poruchy či jiného problému týkajícího se provozuschopnosti zapůjčeného předmětu je nájemce (zákazník) povinen toto oznámit při jeho vrácení, případně tuto skutečnost telefonicky nahlásit pronajímateli a dohodnout se na dalším postupu.

- nájemce (zákazník) je povinen zabezpečit zapůjčený předmět proti krádeži a chovat se tak, aby nemohlo dojít k odcizení předmětu pronájmu.

- v případě odcizení elektrokoloběžky je nájemce (zákazník) povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Policii ČR, podat k tomu patřičné vysvětlení a vyrozumět pronajímatele. V případě odcizení je nájemce (zákazník) povinen dostavit se osobně do půjčovny a uhradit pronajímateli pořizovací cenu elektrokoloběžky v plné výši, uvedenou ve smlouvě o pronájmu movité věci, na místě v hotovosti nebo po dohodě zasláním stanovené částky na účet pronajímatele se splatností 14 dnů od vystavení faktury.

- právo užívat zapůjčený předmět pronájmu zaniká uplynutím doby zapůjčení, která je sjednána ve smlouvě. Po zániku práva užívat zapůjčený předmět je nájemce povinen jej vrátit v řádném a nepoškozeném stavu, přiměřeně čistý a do místa, kde si jej zapůjčil, nebo které je uvedeno ve smlouvě.

VI.

Pojištění

Elektrokoloběžky nejsou kryty havarijním pojištěním ani pojištěním proti poškození a krádeži. Veškeré případné škody na majetku či zdraví jdou k tíži nájemce. Doporučujeme si individuálně předem sjednat pojištění odpovědnosti občanů.

VII.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č.101/2000Sb.O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, nájemce (zákazník), který poskytl své osobní údaje a další data v rámci využití služeb, které nabízí pronajímatel, podpisem smlouvy uděluje pronajímateli svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a dalších dat. Nájemce (zákazník) poskytuje pronajímateli své osobní údaje a další data za účelem zjištění totožnosti nájemce pro možnost uzavření smlouvy o pronájmu movité věci, pro případ pozdního vrácení předmětu pronájmu nebo jiné nenadálé situace. Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje nájemce pronajímateli na dobu neurčitou.

VIII.

Doporučení k jízdě

Při jízdě na elektrokoloběžce doporučujeme mít vlastní ochrannou cyklistickou helmu, cyklistické brýle, cyklistické rukavice a pevnou obuv. Pro osoby mladší 18-ti let je cyklistická helma povinná. Cyklistickou přilbu je možno si za poplatek 50,-Kč/ks/den u nás i zapůjčit. Dále doporučujeme mít s sebou batůžek, kam si můžete uschovat osobní věci nebo např. malé občerstvení na cestu.

Jízda:

zasuňte klíček do spínací skříňky, která je na pravém boku nášlapové plochy a klíčkem otočte doprava o 90°. Poté klíček vyjměte a pečlivě uschovejte -v případě ztráty klíče se z vratné kauce odečte částka 500,-Kč. Položte jednu nohu na nášlap stroje a druhou se mírně odrazte pro usnadnění rozjezdu za současného mírného stlačení páčky ovladače plynu - akcelerátoru. Doporučujeme rozjíždět se na elektrický pohon pozvolna. To zvláště platí při rozjezdu do kopce. Stejně tak při jízdě do prudkého kopce nikdy nenechte motor "trápit" až do úplného zastavení, raději mu pomozte odrazem nohou nebo zavčasu slezte a nejprudší úsek vyjděte pěšky. Nikdy nedopusťte násilné zastavení motoru při zapnutém napájení (stisknuté páčce akcelerátoru), to by mohlo způsobit nevratné poškození motoru!!!

Jezděte vždy s maximální obezřetností, řídítka držte vždy obouruč. Při běžícím motoru nikdy nesahejte do pohyblivých částí stroje.

Tempomat:

Stroj je vybaven funkcí tempomatu - k udržování zvolené intenzity rychlosti jízdy, bez nutnosti stále stisknutého akcelerátoru. Navolte akcelerátorem požadovanou rychlost jízdy a stiskem červeného tlačítka na sdruženém spínači na levé straně řidítek, rychlost zaaretujte - (zelené tlačítko slouží jako houkačka). Nyní můžete pustit páčku akcelerátoru a stroj se bude nadále pohybovat zvolenou intenzitou jízdy. Pokud začnete brzdit nebo znovu stlačíte tlačítko tempomatu, bude funkce zrušena.

Akumulátor:

v elektrokoloběžkách jsou použity moderní výkonné Li-ion akumulátory 48V/20Ah s články Samsung, které netrpí paměťovým efektem a dobíjení prodlužuje jejich životnost. Dojezd na jedno nabití je cca 60-80 km v závislosti na váze jezdce, profilu trati, povětrnostních podmínkách a způsobu jízdy - v kopcovitém a náročném terénu cca 40-50 km. Je vhodné konzultovat s obsluhou půjčovny zamýšlenou trasu výletu, sledovat aktuální stav nabití baterií prostřednictvím signalizace LED diod na řídítkách a aktuální stav počtu najetých km, aby nedošlo k úplnému vybití baterií a nutnosti dotlačit elektrokoloběžku zpět do půjčovny vlastní silou.

IX.

Ostatní ujednání

Předmět pronájmu (elektrokoloběžka/ky) zůstávají po celou dobu zapůjčení majetkem pronajímatele.

Nájemce (zákazník) je povinen při užívání předmětu pronájmu dodržovat veškeré platné právní předpisy s tím související, výpůjční řád půjčovny elektrokoloběžek "ECO-JÍZDA" a řídit se jimi. Případné následky z porušení těchto povinností jdou zcela k tíži nájemce.

X.

Závěrečná ustanovení

Tento vypůjční řád nabývá účinnosti dne 15. 9. 2019

...